Skip to content

Regulamin

Regulamin usługi przedpłaconej (pre paid) CallBack serwisu sexnatelefon.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

b/ Usługa IVR oferowana przez Administratora, oznacza połączenie głosowe o treści erotycznej ze wskazanym w Reklamie numerem.

USŁUGA PRZEDPŁACOWA ( PRE PAID ) CALLBACK

1.Usługi są oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hawajów, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Watykanu, Włoch, Wielkiej Brytanii.

a/ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, usługa callback realizowana jest w oparciu o połączenie zwrotne na podany przez Użytkownika numer stacjonarny bądź numer telefonii komórkowej; na terenie innych dostępnych krajów, usługa ta realizowana jest w oparciu o połączenie zwrotne na podany przez Użytkownika numer stacjonarny.

b/ dostawcą infrastruktury jest Teleok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie.

c/ użytkownikiem usług może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.

2 Aby skorzystać z usług, należy wypełnić formularz zamówienia i opłacić daną usługę. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową. Wszystkie ceny podane na niniejszej stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich ( zawierają podatek vat). Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

a/ zamówienie jest skuteczne jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres email.

b/ czas rozpoczęcia realizacji zamówienia, pokrywa się z momentem wpływu na jedno z kont dostawcy infrastruktury. Płatność może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (przelewy24) lub za pomocą systemu DirectBilling.

c/ Czas realizacji usługi wynosi do 48 godzin, w czasie których system podejmuje trzy próby kontaktu z użytkownikiem. Po wykonaniu trzeciej próby, wobec braku reakcji ze strony zamawiającego, zamówienie zostaje uznane za zrealizowane.

d/usługa polega na rozmowie o charakterze wskazanym przez Użytkownika w formularzu zmówienia.

e/po nawiązaniu połączenia, użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy o charakterze erotycznym.

f/ w trakcie trwania umowy Użytkownik pozostaje anonimowy.

3.Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do usług Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogóle przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.

4.Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

5.Zamawiając Usługę przedpłaconą, Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych dla celów realizacji takiej usługi.

§ 2 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a/ treść rozmów prowadzonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi

b/ korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie bądź osoby nieuprawnione do użytkowania aparatu telefonii komórkowej lub telefonu stacjonarnego.

c/ szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,

d/ ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny jaki może zostać potencjalnie wywołany po przez treści przekazywane w trakcie rozmowy,

e/ błędy lub przekłamania następujące w trakcie rozmowy, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub problemy techniczne leżące po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem operatora telefonii komórkowej,

f/ korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, bądź bez zapoznania się z nim, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych.

g/ przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych ( np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu ) lub niezależnych od Administratora.